Créer un site internet

Những người được đề cử cho Giải Thưởng TVB 2020

N?m nay, U? ban Gi?i th??ng xin hân h?nh ?? c? nh?ng ng?oi ho?t ??ng ??u tranh t?i quê nhà sau ?ây : 

  • BS Hu?nh Th? T? Nga và ng??i anh Hu?nh Minh Tâm

  • L?u V?n V?nh 

  • Ngô V?n D?ng

  • BS Nguy?n ?ình Thành

  • Nguy?n N?ng T?nh 

 

T?t c? ??u là Tù nhân l??ng tâm.

 

BS Hu?nh Th? T? Nga và ng??i anh Hu?nh Minh Tâm


2253c8c9 7b31 43f5 9ae9 9d109810ef48

 

Hu?nh Th? T? Nga 

Bác S? Hu?nh Th? T? Nga sinh n?m 1983  là m?t ng??i làm vi?c trong phòng xét nghi?m c?a B?nh vi?n Nguy?n Tri Ph??ng ? Sài Gòn. Vì có nh?ng bài vi?t v? dân ch? và nhân quy?n ??ng trên trang Facebook cá nhân Di?u H?ng và Selena Zen, cô ?ã b? m?t v? CSVN ??n t?n b?nh vi?n n?i cô làm vi?c ?? b?t gi?.

Bác S? Hu?nh Th? T? Nga là em gái c?a Hu?nh trí Tâm, Hai anh em Tâm (Facebook Hu?nh Trí Tâm) và Nga (Facebook Di?u H?ng và Selena Zen) có nhi?u bài vi?t xu?t s?c v? dân ch? và nhân quy?n trên các tài kho?n cá nhân c?a mình và ?ây là lý do mà h? b? b?t gi?.

 

 

 

34540fc8 4801 481a b335 29c02a0e75ac

 

Hu?nh Minh Tâm

 Facebooker Hu?nh Trí Tâm, tên th?t là Hu?nh Minh Tâm, là anh ru?t c?a bác s? Hu?nh Th? T? Nga, Anh Hu?nh Trí Tâm sinh n?m 1973, có gia ?ình, v?i hai con.

Facebooker Hu?nh Trí Tâm có nhi?u bài vi?t trên trang cá nhân ch? trích nhà c?m quy?n CSVN v? nhi?u l?nh v?c nh? ch? quy?n, chính sách kinh t?, tham nh?ng… Nhi?u bài vi?t có s? l??t like và chia s? khá cao.  

Facebooker Hu?nh Trí Tâm là ng??i ??u tiên b? b?t vì nh?ng bài vi?t online sau khi lu?t An ninh m?ng có hi?u l?c t? ??u n?m nay, và là nhà ho?t ??ng th? 2 b? b?t k? trong tháng giêng n?m 2020. 


https://www.voatiengviet.com/a/viet-bai-tren-fb-chong-chinh-quyn-nu-bac-si-va-anh-bi-phat-14-nam-tu/5184581.html


https://the88project.org/profile/313/huynh-thi-to-nga/


https://the88project.org/profile/336/huynh-minh-tam/

 


 

L?u V?n V?nh


C1c4bf8a 5dae 4277 9fd2 fd27920ffa1f

 

Vào tháng 7 n?m 2016, ông L?u V?n V?nh ?ã tuyên b? thành l?p “Liên minh Dân t?c Vi?t Nam t? quy?t” v?i m?c tiêu ?òi ??ng C?ng s?n Vi?t Nam trao tr? quy?n l?c cho nhân dân và ph?i tr?ng c?u dân ý ??i v?i các v?n ?? h? tr?ng qu?c gia.

Ông L?u V?n V?nh và các chi?n h?u c?a ông b? b?t ngày 6 Tháng M??i M?t 2016, t?i m?t nhà th? ? qu?n Tân Bình, Sài Gòn. Th?i ?i?m b? b?t, h? ???c báo Vi?t Nam mô t? là “?ang phát tài li?u ?? ra m?t t? ch?c Liên Minh Dân T?c Vi?t Nam.”

Tr??c khi b? b?t vào tháng 11 n?m 2016, ông L?u V?n V?nh 51 tu?i, quê H?i D??ng   làm ngh? xây d?ng. Ông thu?c nhóm ‘Liên Minh Dân T?c’, b? Tòa Án Nhân Dân ? Sài Gòn tuyên 15 n?m tù vì t?i “Ho?t ??ng nh?m l?t ?? chính quy?n nhân dân” theo ?i?u 79 B? Lu?t Hình S? CSVN n?m 1999, vào ngày 5 Tháng M??i 2018.

Ông ?ã t?ng phát bi?u tr??c tòa án : « Tôi không có t?i, chính ??ng c?ng s?n m?i có t?i, r?i c?ng s? có lúc các ng??i ph?i tr? v? t?i l?i c?a các ng??i ??i v?i nhân dân ».

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47622369

https://the88project.org/profile/5/luu-van-vinh

https://www.hrw.org/news/2018/10/03/vietnam-end-repression-against-activists


 

Ngô V?n D?ng?

0eb3adbc 99f2 468d a96d fe6c4660cdeb

Ông Ngô V?n D?ng, th??ng trú t?i xã Ea Tu, Tp. Buôn Ma Thu?t, ??k L?k, là m?t thành viên c?a phong trào Ch?n h?ng N??c Vi?t, m?t phong trào ?ng h? dân ch? ??u tranh cho "t? do báo chí và quy?n ti?p c?n thông tin".

Ông D?ng c?ng chia s? nhi?u video clip quay l?i các cu?c bi?u tình ch?ng d? lu?t ??c khu vào tháng Sáu 2018, và ??ng t?i m?t ?o?n video phân tích b?n án 9 n?m tù c?a blogger Tr?n Th? Nga v? cáo bu?c tuyên truy?n ch?ng nhà n??c vào tháng 7/2017.
L?n cu?i ông D?ng ??ng trên Facebook c?ng là vào t?m 10 gi? sáng ngày 4/9/2018 khi ?i trên ph?. Facebook c?a ông tr??c ?ó c?ng th??ng xuyên c?p nh?t v? nh?ng ng??i b?t ??ng chính ki?n khác b? b?t gi?.

Sau h?n 2 n?m b? giam c?m, ngày 31/7/2020, ông Ngô V?n D?ng b? x? 5 n?m tù và 2 n?m qu?n ch? cùng v?i 7 ng??i khác trong nhóm Hi?n pháp v?i t?ng c?ng h?n 40 n?m tù, v?i cáo bu?c “Phá r?i an ninh” theo ?i?u 118 B? Lu?t hình s?.

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-45570951

https://the88project.org/profile/182/ngo-van-dung/

https://www.sbtn.tv/hai-tu-nhan-luong-tam-ngo-van-dung-le-quy-loc-bi-tra-tan-trong-trai-tam-giam/

 

BS Nguy?n ?ình Thành

 

E972d9e6 3ece 45ef 968f 80e025b83f34

 

Sinh n?m 1991, t?t nghi?p ??i H?c Y Hà N?i. T? 2015, làm vi?c t?i Trung Tâm Y T? Th? xã Thu?n An, t?nh Bình D??ng. 

Thành s?ng cùng m? và anh trai t?i ?p 1, xã H?i Ngh?a, th? xã Tân Uyên, t?nh Bình D??ng. Thành ?n chay tr??ng ?ã 6 n?m, t? khi còn là sinh viên.

B? b?t ngày 8/6/2018, b? tuyên án 7 n?m tù giam ngày 17/10/2018 vì in 3.300 t? r?i kêu g?i ch?ng d? lu?t ??c khu, ph?n ??i cho Trung Qu?c thuê ??t 99 n?m.

Ngày 30/9/2018, t?c là tr??c khi di?n ra phiên tòa 17 ngày, Thành ???c phép g?p m? ? tr?i t?m giam, Thành nói v?i m?: "M? an tâm, hãy xem nh? con ?i h?c v?ng nhà vài n?m". 

? phiên tòa s? th?m ngày 17/10/2018, Thành không m?i lu?t s?, ch? có lu?t s? do tòa ch? ??nh. Có l? vì s? t?n kém cho m?. M? và anh trai c?a Thành không ???c vào bên trong d? phiên tòa, ch? ???c xem x? án qua màn hình.

M? c?a Thành hi?n là lao ??ng làm thuê t?i xã H?i Ngh?a, tr??c ngày 8/6 m? c?a Thành làm ph? b?p, hi?n t?i làm ph? ti?m c? khí.

Hi?n t?i, Thành b? giam gi? t?i Tr?i giam T?nh Bình D??ng(thu?c công an t?nh).

 

https://hoangtran204.wordpress.com/2018/10/25/%E2%96%BA-bac-si-nguyen-dinh-thanh-bi-tuyen-an-7-nam-tu-giam-vi-in-3-300-to-roi-keu-goi-chong-du-luat-dac-khu-phan-doi-cho-trung-quoc-thue-dat-99-nam-17-10-2018/

 

https://the88project.org/profile/198/nguyen-dinh-thanh/

 

(Báo CSVN)

https://www.tienphong.vn/xa-hoi/mot-can-bo-y-te-bi-7-nam-tu-vi-tuyen-truyen-chong-pha-nha-nuoc-1335231.tpo

TBf693c72 92f1 4e5a aeb1 bd640f66f08e

Nguy?n N?ng T?nh

Th?y giáo Nguy?n N?ng T?nh sinh n?m 1976, c? trú t?i xóm 6, xã Nghi Phú, TP Vinh, t?nh Ngh? An, là giáo viên Tr??ng Cao ??ng V?n hóa Ngh? thu?t Ngh? An. Ông t?ng ???c bi?t ??n qua m?t s? clip d?y h?c trò hát các nh?c ph?m b? c?m k? t?i Vi?t Nam nh?: "Tr? l?i cho dân", "Vi?t Nam tôi ?âu"…
Ngày 27/5/2019, c? quan An ninh ?i?u tra Công an t?nh Ngh? An ra quy?t ??nh kh?i t? v? án, kh?i t? b? can và ra l?nh b?t b? can ?? t?m giam ông v? t?i "Làm, tàng tr?, phát tán ho?c tuyên truy?n thông tin, tài li?u nh?m ch?ng Nhà n??c C?ng hòa xã h?i ch? ngh?a Vi?t Nam" quy ??nh t?i Kho?n 1, ?i?u 117, B? lu?t Hình s?. Vi?c kh?i t? này liên quan t?i hành vi chia s? các bài vi?t trên trang m?ng xã h?i Facebook c?a th?y giáo Nguy?n N?ng T?nh.
 Vào tháng 11/2019, Tòa án nhân dân t?nh Ngh? An ?ã xét x? s? th?m và tuyên ph?t th?y giáo T?nh cùng t?i danh trên v?i m?c án 11 n?m tù giam; ph?t qu?n ch? 5 n?m k? t? ngày ch?p hành xong hình ph?t tù.
T?i phiên tòa s? th?m, nh?ng l?i nói cu?i cùng c?a ông, ???c ghi l?i nh? sau:
"Tôi khát khao m?t ??t n??c t? do, dân ch?. Tôi lo l?ng cho v?n m?nh ??t n??c và dân t?c; lo l?ng cho môi tr??ng s?ng c?a nhân dân b? ??u ??c. Tôi không th? vô c?m và cam tâm tr??c nguy c? m?t ch? quy?n qu?c gia, tr??c m?i ?e do? xâm l?ng c?a Trung Qu?c".

https://www.voatiengviet.com/a/thay-giao-nguyen-nang-tinh-11-nam-tu/5167384.html

https://the88project.org/profile/376/nguyen-nang-tinh/