Thông Cáo - Kêu gọi bầu chọn cho Giải Thưởng 2020

Image jpegKính th?a Quý v?,

Gi?i th??ng Tinh Th?n Tr?n V?n Bá 2020 s? ???c dành trao cho nh?ng ng??i t?i qu?c n?i ?ang tr?c di?n b?t ch?p hi?m nguy, ?òi h?i Dân ch?, Công lý và ??c l?p th?t s? cho Vi?t Nam. Gi?i th??ng này do ng??i Vi?t vinh danh ng??i Vi?t.

N?m nay, U? ban Gi?i th??ng xin hân h?nh ?? c? nh?ng ng?oi ho?t ??ng ??u tranh t?i quê nhà sau ?ây và kêu g?i ??ng bào trong và ngoài n??c b?u ch?n 1 trong 5 v? cho Gi?i Th??ng 2020. T?t c? ??u là Tù Nhân L??ng Tâm.

• BS Hu?nh Th? T? Nga và anh Hu?nh Minh Tâm

• L?u V?n V?nh

• Ngô V?n D?ng

• BS Nguy?n ?ình Thành

• Nguy?n N?ng T?nh

     ---> Tiê?u s? nh?ng ng??i ???c ?? c?

H?n chót c?a cu?c b?u ch?n là ngày 05 tháng 11-2020, vào lúc 22g Vi?t Nam.

Ngày công b? gi?i s? là ngày 8 tháng 11-2020 t?i Washington D.C, Hoa K?.

C?ng nh? nh?ng n?m tr??c, ng??i ???c Gi?i Th??ng 2020 s? ???c trao t?ng 5 000 m? kim (usd), nh? s? ?óng góp c?a c?ng ??ng h?i ngo?i.

Cu?c b?u ch?n nay hoàn toàn vô ?i?u ki?n và mi?n phí : ng??i tham gia b?u ch?n không c?n ghi tên, ?? gi? an toàn cho ??ng bào trong n??c mu?n b?u.

B?u ch?n qua email, Facebook, internet : hãy b?m vào nút d??i ?ây

     BÂ?Ù CH?N

?y Ban Gi?i Th??ng Tinh Th?n Tr?n V?n Bá (UBGT)

Thay m?t UBGT

- ??ng V?n Sung, V? ??ng S?n - Pháp

- Nguy?n ??c H?, Bruxelles - Lê H?u ?ào, Liège, B?

- Võ Hùng S?n, Tr?n V?n S?n - C?ng Hoà Liên Bang ??c

- L? Anh Th?, Nguy?n H?ng Li?t, Võ V?n Thi?u, Hoàng Vi Kha - Hoa K?

- Tr?n Ng?c Giáp, Gia Nã ??i

Y?m tr? Gi?i th??ng t?i Vi?t Nam :

- Linh M?c Nguy?n V?n Lý

- Th??ng to? Thích Thi?n Minh

- C?u Tù nhân l??ng tâm Hu?nh Ng?c Tu?n

Y?m tr? Gi?i th??ng t?i h?i ngo?i :

- Hoa K? : C?u Tù nhân l??ng tâm Tr?n Th? Nga, Ti?n s? Nguy?n Bá Tùng, Nhà v?n Tr?n Phong V?

- Pháp : GS Ph?m ??ng Sum, Nhà báo ?? Vi?t

H?i ?oàn y?m tr?

- T?ng H?i Sinh Viên Vi?t Nam t?i Paris

- C?ng ??ng Vi?t Nam t?i Liège

- H?i Ng??i Vi?t T? Do t?i V??ng Qu?c B?

- H?i Thân H?u B? Vi?t

- H?i Ng?oi Vi?t T? N?n t?i Frankfurt

- H?i C?u Quân Nhân VNCH t?i Pháp

- H?i C?nh Sát Qu?c Gia VNCH t?i Âu Châu

- H?i H?i Quân và Hàng H?i VNCH t?i Pháp

- H?i C?u Quân Nhân VNCH vùng Gard t?i Pháp

- C?ng ??ng Ng??i Vi?t Qu?c Gia t?i Metz

- H?i Pháp - Vi?t T??ng Tr?

- Phong Trào Tinh Th?n Tr?n V?n Bá

?óng góp tài chánh

?? ?óng góp tài chánh cho Gi?i Th??ng Tinh Th?n Tr?n V?n Bá, xin hãy b?m vào d?oi ?ây

    ?ÓNG GÓP